Voorwaarden
 

VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN VERTAAL- EN CORRECTIE-OPDRACHTEN DOOR BBP BUSINESS/PARTNER

1.     Onder "opdrachtgever" wordt verstaan de persoon of het bedrijf waardoor de opdracht tot het vervaardigen van een vertaling wordt verstrekt. Onder "opdrachtnemer" wordt verstaan vertaalbureau BBP Business/Partner.

2.     Opdrachtgever is gehouden direct na aflevering te onderzoeken of opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien opdrachtgever de vertaling wegens onvolkomenheden in de vorm in of in de tekst onaanvaardbaar acht, dient opdrachtgever opdrachtnemer daarvan uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk, per aangetekend schrijven, in kennis te stellen en opdrachtnemer de gelegenheid te geven om binnen redelijke tijd de nodige verbeteringen aan te brengen.

3.     Indien tijdens de vertaalwerkzaamheden de oorspronkelijke tekst door opdrachtgever gewijzigd wordt, wordt dit beschouwd als een nieuwe opdracht en wordt de levertijd, tenzij anders overeengekomen, dienovereenkomstig bijgesteld.

4.    Opdrachtgever is gerechtigd om een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht in te trekken, maar opdrachtgever is dan wel gehouden door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, in de ruimste zin, te vergoeden.

5.     Eigendom en auteursrecht van de vertaling gaan pas over op de opdrachtgever nadat deze de declaratie volledig heeft betaald.

6.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever als gevolg van een niet tijdige levering of enig gebrek van de vertaling geleden gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook en door wie dan ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt.

Zurück Terug 15
  Voorwaarden  

 

7.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie dan ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is het bepaalde in artikel 6. niet van toepassing en is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is gelimiteerd tot € 45.000,--.

8.     Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren, boeken, programmatuur, etc. Verzending geschiedt steeds voor risico van de opdrachtgever. Zonder nader bericht gaat opdrachtnemer ervan uit dat de door opdrachtgever ter vertaling verstrekte documenten of programmatuur kopieën zijn van een bij opdrachtgever aanwezig origineel.

9.     Opdrachtnemer zal alle aan haar toevertrouwde documenten met uiterste vertrouwelijkheid behandelen.

10.   Opdrachtnemer zal op generlei wijze zichzelf of derden bevoordelen door gebruik te maken van wat bij de uitvoering van de werkzaamheden te zijner kennis komt.

11.   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden.

12.   Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen welke voort­vloeien uit een overeenkomst worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

16 Verder Weiter